Zásady zpracování osobních údajů

https://www.palaviznertennis.cz/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5013.jpg

Spolek Pála Vízner Tennis z.s., se sídlem Suttnerové 841/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 048 24 784 (dále jen „Spolek“ nebo „klub“), je tenisovým klubem sdružujícím své členy a poskytujícím služby tenisového klubu. Při provozování činnosti Spolku dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Vás, jako subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou Spolkem zpracovávány (dále jen „Vy“), o zpracování osobních údajů prováděném ze strany Spolku a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Spolku a zpracování osobních údajů je Spolkem prováděno v souladu se všemi požadavky stanovenými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a základními zásadami zpracování osobních údajů.

základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Spolek řídí následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

Zpracovávané osobní údaje

Spolek zpracovává níže uvedené osobní údaje – ve vztahu k určitému subjektu údajů však vždy jen v rozsahu nezbytném s ohledem na daný účel zpracování a charakter vztahu mezi subjektem údajů a Spolkem:

▪     identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození;

▪     kontaktní údaje, zejména adresa trvalého bydliště, jiná kontaktní (korespondenční) adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

▪     platební údaje, tedy údaje sloužící k realizaci plateb, a to číslo bankovního účtu;

▪     profesní profilové údaje, zejména informace o vzdělání, profesní a odborné kvalifikaci trenérů (včetně údajů obsažených v profesních životopisech);

▪     sportovní úspěchy, zkušenosti a dovednosti, tj. údaje týkající se sportovních úspěchů, zkušeností či dovedností členů klubu aj.;

▪     údaje o právech a právních nárocích, tedy informace o právech a právních nárocích určité osoby vůči Spolku a/nebo třetí osobě (či naopak);

▪     ověřovací údaje, tedy údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména přihlašovací jméno a heslo (v rámci rezervačního systému), dále SPZ automobilu;

▪     audio/vizuální osobní údaje, zejména fotografie, video záznamy a/nebo hlasové záznamy; a

▪     údaje o dalších osobách, jedná se o údaje o zákonných zástupcích (jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakt);

▪     IP adresa, hash, údaje o „cookies“ a další elektronické údaje v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

Spolek může výjimečně zpracovávat i další, výše neuvedené osobní údaje, vždy se však bude jednat o zpracování osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás (např. když vyplníte příslušnou přihlášku do klubu).

Dalším zdrojem Vašich osobních údajů mohou být též cookies získávané Spolkem v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách Spolku.

účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Spolkem

Pokud jste se Spolkem uzavřeli nějakou smlouvu (např. smlouvu o členství nebo o dodávkách zboží), Spolek zpracovává Vaše osobní údaje na základě této smlouvy. Patří sem i předsmluvní vyjednávání smluv, plnění práv a povinností ze smluv vyplývajících, vedení evidence smluv a související komunikace se členy klubu či obchodními partnery.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje a údaje o právech a právních nárocích.

V případě zpracování prováděného z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Spolkem zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a poté po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po dobu deseti (10) let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy

Na základě tohoto právního důvodu zpracovává Spolek osobní údaje, protože to po Spolku vyžadují různé právní předpisy, mimo jiné daňové předpisy, účetní předpisy, předpisy v oblasti archivnictví, a další právní předpisy stanovící Spolku různé informační či oznamovací povinností vůči orgánům státní správy a soudům.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje a údaje o právech a právních nárocích.

V případě zpracování založeného na plnění povinností stanovených právními předpisy zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů

Spolek dále zpracovává Vaše osobní údaje i z důvodu tzv. oprávněných zájmů Spolku, to však vždy pouze za podmínky, že před oprávněnými zájmy Spolku nebo třetích osob nemají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

V případě Spolku prováděného zpracování se jedná o následující oprávněné zájmy Spolku:

▪     řízení a správa Spolku, tedy pro účely zajištění efektivního řízení, administrace, správy a fungování Spolku a komunikace v rámci i v ně Spolku;

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, profesní profilové údaje, ověřovací údaje, údaje o dalších osobách a údaje o právech a právních nárocích.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu nebo po dobu spolupráce se Spolkem, jinak po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po dobu dvou (2) let ode dne shromáždění osobních údajů;

▪     ochrana právních zájmů (nároků) Spolku, tedy pro účely určení, výkonu a ochrany práv, právních nároků a jiných právních zájmů Spolku a třetích osob, zejména členů Spolku.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o právech a právních nárocích.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a po dobu deseti (10) let od ukončení příslušného smluvního vztahu, jinak po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po dobu deseti (10) let od shromáždění osobních údajů.

▪     bezpečnost a ochrana, tedy pro účely zajištění fyzické bezpečnosti ve Spolku a ochrany majetku Spolku a třetích osob. Z důvodu tohoto oprávněného zájmu jsou prostory Spolku (recepce, vstupní hala, obchod) vybaveny bezpečnostními systémy v podobě kamerového systému.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává následující osobní údaje: audio/vizuální osobní údaje.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu jednoho (1) měsíce od shromáždění osobních údajů, v případě existence incidentu po dobu řešení předmětného incidentu.

▪     nábor trenérů a členů, tedy pro účely náboru nových trenérů a členů.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní profilové údaje/sportovní úspěchy, zkušenosti a dovednosti.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání vyjednávání o Vašem členství či trénování v klubu.

▪     pořádání tréninků, zápasů a turnajů, tedy pro účely konání tréninků, zápasů a turnajů členů i nečlenů Spolku.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje a audio/vizuální osobní údaje. Spolek z tréninků, zápasů a turnajů pořizuje videonahrávky za účelem následného použití pro zlepšení dovedností hráče. Spolek může dále pořizovat fotografie či videa ze zápasů a turnajů a následně je zveřejňovat na svých webových stránkách www.palaviznertennis.cz.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho členství v klubu, jinak po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po dobu dvou (2) let od shromáždění osobních údajů.

▪     marketing a propagace, tedy pro účely propagace Spolku a akcí pořádaných Spolkem.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní kontakt (pro účely informování o pořádaných akcích). Spolek na akcích pořádané klubem pořizuje fotografie, které následně zveřejňuje na svých webových stránkách www.palaviznertennis.cz.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu po dobu trvání Vašeho členství v klubu, jinak po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po do dvou (2) let od shromáždění osobních údajů.

▪     návštěva webových stránek Spolku, tedy pro účely efektivního fungování webových stránek klubu.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává následující osobní údaje: IP adresa, hash, údaje o „cookies“.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však po dobu (1) roku od shromáždění osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje konečně Spolek může zpracovávat též na základě Vašeho souhlasu, to však samozřejmě pouze v případě, že jste Spolku Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů poskytli. V takovém případě samozřejmě Spolek zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro ty účely zpracování osobních údajů, pro které jste Spolku Váš souhlas udělili.

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

V případě zpracování osobních údajů prováděného na základě Vašeho souhlasu zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v příslušném souhlasu (či po dobu Vám jinak prokazatelně sdělenou).

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Spolkem předávány třetím osobám, tzv. příjemcům. V rámci Spolku se může jednat zejména o obchodní partnery, trenéry či orgány veřejné správy. Vždy se však bude jednat o předávání osobních údajů v souvislosti s uvedenými účely v těchto Zásadách.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou standardně předávány Spolkem do třetích zemí, tedy zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným ze strany Spolku máte následující práva.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Spolek zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to v celém rozsahu či jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Spolku potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje Spolkem zpracovávány (či nikoliv), a pokud ano, tak právo získat přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na to, aby Spolek bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Spolek bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, a to pokud: (a) již nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly Spolkem shromážděny; (b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Spolek zpracovává Vaše osobní na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů; (c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly ze strany Spolku zpracovány protiprávně; nebo (f) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž je Spolek vázán.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Spolek omezil zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech: (a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Spolek mohl přesnost osobních údajů ověřit; (b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití; (c) Spolek již nebude Vaše osobní potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo (d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Spolku převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo po nás vyžadovat, aby Spolek předal Vaše osobní údaje (které jste Spolku sami poskytli) jinému správci (tj. osobě, kterou si sami určíte), to však pouze pokud: (a) bude zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Spolkem a Vaší osobou; a (b) bude zpracování Vašich osobních údajů prováděno Spolkem automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na oprávněném zájmu – v případě uplatnění této námitky nebude Spolek Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) Spolek prokáže závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) to bude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na náhradu újmy

Vůči Spolku máte právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Spolek v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů ze strany Spolku či nevyhoví-li Spolek Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se však můžete obrátit i bez předchozí žádosti adresované Spolku.

Úřad pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

  • na telefonním čísle: +420 234 665 111; či
  • na e-mailové adrese: posta@uoou.cz.

Právo na soudní ochranu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

Oznamovací povinnost Spolku ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

V případě, že Spolek provede opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, jak bylo uvedeno výše, oznámí tuto skutečnost jednotlivým příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, Spolek Vás informuje o těchto příjemcích.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany Vašich osobních údajů či hodláte-li uplatnit kterékoliv z Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným Spolkem, můžete kontaktovat Spolek prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

  • na telefonním čísle +420 739 220 222; či
  • na e-mailové adrese: info@palaviznertennis.cz.