Zásady zpracování osobních údajů

http://www.palaviznertennis.cz/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5013.jpg

Spolek Pála Vízner Tennis z.s., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, identifikační číslo: 04824784 (dále jen „Spolek“ nebo „klub“), je tenisovým klubem sdružujícím své členy a poskytujícím služby tenisového klubu. Při provozování činnosti Spolku dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Vás, jako subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou Spolkem zpracovávány (dále jen „Vy“), o zpracování osobních údajů prováděném ze strany Spolku a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Spolku a zpracování osobních údajů je Spolkem prováděno v souladu se všemi požadavky stanovenými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a základními zásadami zpracování osobních údajů.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Spolek řídí následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

Zpracovávané osobní údaje

Spolek zpracovává níže uvedené osobní údaje – ve vztahu k určitému subjektu údajů však vždy jen v rozsahu nezbytném s ohledem na daný účel zpracování a charakter vztahu mezi subjektem údajů a Spolkem:

▪ identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a případně též údaje o dokladech totožnosti;

▪ kontaktní údaje, zejména adresa trvalého bydliště, jiná kontaktní (korespondenční) adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

▪ platební údaje, tedy údaje sloužící k realizaci plateb, zejména číslo bankovního účtu;

▪ základní profilové údaje, tedy údaje o základních fyzických a sociálně-demografických charakteristikách osoby, zejména pohlaví, státní příslušnost, rodinný stav;

▪ profesní profilové údaje, zejména informace o vzdělání, profesní a odborné kvalifikaci (včetně údajů obsažených v profesních životopisech);

▪ sportovní zkušenosti a dovednosti – údaje týkající se Vašich sportovních zkušeností či dovedností;

▪ údaje o právech a právních nárocích, tedy informace o právech a právních nárocích určité osoby vůči Spolku a/nebo třetí osobě (či naopak);

▪ údaje o zdravotním stavu; tedy údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných zdravotních omezeních či úrazů;

▪ lokalizační údaje, tedy údaje o poloze Vaší osoby nebo Vašeho zařízení;

▪ ověřovací údaje, tedy údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky, dále SPZ automobilu;

▪ biometrické údaje, tedy údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování Vaší osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci Vaší osoby, například zobrazení Vašeho obličeje;

▪ audio/vizuální osobní údaje, zejména fotografie, video záznamy a/nebo hlasové záznamy; a

▪ údaje o dalších osobách, jedná se o údaje o Vašich rodinných příslušnících (jméno a příjmení, počet dětí, rodná čísla, telefonní kontakt);

▪ IP adresa, hash, údaje o „cookies“ a další elektronické údaje v souvislosti s návštěvou našich webových stránek;

Spolek může výjimečně zpracovávat i další, výše neuvedené osobní údaje, vždy se však bude jednat o osobní údaje v souvislosti s účely uvedenými v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás (např. když vyplníte příslušnou přihlášku do klubu).

Dalším zdrojem Vašich osobních údajů mohou být též cookies získávané Spolkem v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách Spolku – bližší informace naleznete v našem Oznámení o cookies.

Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Spolkem

Pokud jste se Spolkem uzavřeli nějakou smlouvu, Spolek zpracovává Vaše osobní údaje na základě této smlouvy. Patří sem i předsmluvní vyjednávání smluv, plnění práv a povinností ze smluv vyplývajících, vedení evidence smluv a související komunikace s obchodními partnery.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje obchodních partnerů a jejich zástupců: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje smluvního charakteru a údaje o právech a právních nárocích.

V případě zpracování prováděného z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Spolkem zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a to po dobu maximálně deseti (10) let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy

Na základě tohoto právního důvodu zpracovává Spolek osobní údaje, protože to po Spolku vyžadují různé právní předpisy, mimo jiné daňové předpisy, účetní předpisy, předpisy v oblasti archivnictví, a další právní předpisy stanovící Spolku různé informační či oznamovací povinností vůči orgánům státní správy a soudům.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, profesní profilové údaje a údaje o právech a právních nárocích.

V případě zpracování založeného na plnění povinností stanovených právními předpisy zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů

Spolek dále zpracovává Vaše osobní údaje i z důvodu tzv. oprávněných zájmů Spolku, to však vždy pouze za podmínky, že před oprávněnými zájmy Spolku nebo třetích osob nemají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

V případě Spolku prováděného zpracování se jedná o následující oprávněné zájmy Spolku:

▪ řízení a správa Spolku, tedy pro účely zajištění efektivního řízení, správy a fungování Spolku a komunikace v rámci i v ně Spolku;

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, základní profilové údaje, profesní profilové údaje a údaje o právech a právních nárocích.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu dvou (2) let ode dne shromáždění osobních údajů;

▪ ochrana právních zájmů (nároků) Spolku, tedy pro účely určení, výkonu a ochrany práv, právních nároků a jiných právních zájmů Spolku a třetích osob, zejména členů Spolku.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o právech a právních nárocích a údaje o zdravotním stavu.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a po dobu deseti (10) let od ukončení příslušného smluvního vztahu, jinak po dobu deseti (10) let od shromáždění osobních údajů.

▪ marketing a propagace, tedy pro účely propagace Spolku a akcí pořádaných Spolkem.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje a kontaktní údaje.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu po dobu trvání Vašeho členství v klubu, jinak po dobu pěti (5) let od shromáždění osobních údajů.

▪ pořizování audiovizuálních nahrávek, a to pro účely pořizování nahrávek z tréninků a následném použití pro zlepšení dovedností hráče.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho členství v klubu.

▪ bezpečnost a ochrana, tedy pro účely zajištění bezpečnosti ve Spolku (jak fyzické bezpečnosti, tak i IT a síťové bezpečnosti) a ochrany majetku Spolku a třetích osob. Z důvodu tohoto oprávněného zájmu jsou prostory (kanceláře) Spolku vybaveny bezpečnostními systémy v podobě evidence přístupu do prostor Spolku a kamerového systému.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje a audio/vizuální osobní údaje.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu po dobu jednoho (1) roku od shromáždění osobních údajů, v oblasti IT bezpečnosti po dobu maximálně šesti (6) měsíců od shromáždění osobních údajů a v případě osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím bezpečnostního kamerového systému po dobu maximálně jednoho (1) měsíce od shromáždění osobních údajů (nicméně, v případě výskytu bezpečnostního incidentu mohou být osobní údaje zpracovávány po delší dobu, vždy však pouze po dobu nezbytnou k objasnění a vyřešení bezpečnostního incidentu).

▪ nábor zaměstnanců a členů, tedy pro účely náboru nových zaměstnanců a členů Spolku a vedení evidence uchazečů o zaměstnání a členství ve Spolku.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, základní profilové údaje, profesní profilové údaje/sportovní zkušenosti a dovednosti a audio/vizuální osobní údaje.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení a v případě vedení evidence uchazečů o zaměstnání po dobu šesti (6) měsíců po ukončení výběrového řízení.

▪ pořádání tréninků, školení a zápasů, tedy pro účely konání tréninků členů i nečlenů Spolku, školení pro trenéry a pořádání zápasů v rámci klubu i mimo něj.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává zejména následující osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní a audio/vizuální osobní údaje.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu, jinak po dobu dvou (2)let.

▪ návštěva webových stránek Spolku, tedy pro účely efektivního fungování webových stránek klubu.

V rámci tohoto účelu Spolek zpracovává následující osobní údaje: IP adresa, hash, údaje o „cookies“ a další elektronické údaje v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

V tomto případě zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu dvou (2) let.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje konečně Spolek může zpracovávat též na základě Vašeho souhlasu, to však samozřejmě pouze v případě, že jste Spolku Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů poskytli. V takovém případě samozřejmě Spolek zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro ty účely zpracování osobních údajů, pro které jste Spolku Váš souhlas udělili.

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

V případě zpracování osobních údajů prováděného na základě Vašeho souhlasu zpracovává Spolek Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v příslušném souhlasu (či po dobu Vám jinak prokazatelně sdělenou).

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou (mohou být) Spolkem předávány třetím osobám jako tzv. příjemcům osobních údajů, a to zejména obchodním partnerům Spolku; daňovým a právním poradcům Spolku; orgánům státní správy; osobám poskytujícím Spolku služby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a osobám poskytujícím Spolku služby v oblasti IT bezpečnosti a ochrany.

Dále jsem Vaše osobní údaje předávány Národní Sportovní Agentuře, za účelem shromaždování informací o sportovcích a trenérech ve sportovních klubech.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou standardně předávány Spolkem do třetích zemí, tedy zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným ze strany Spolku máte následující práva.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Spolek zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to v celém rozsahu či jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Spolku potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje Spolkem zpracovávány (či nikoliv), a pokud ano, tak právo získat přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na to, aby Spolek bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Spolek bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, a to pokud: (a) již nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly Spolkem shromážděny; (b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Spolek zpracovává Vaše osobní na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů; (c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly ze strany Spolku zpracovány protiprávně; nebo (f) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž je Spolek vázán.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Spolek omezil zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech: (a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Spolek mohl přesnost osobních údajů ověřit; (b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití; (c) Spolek již nebude Vaše osobní potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo (d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Spolku převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo po nás vyžadovat, aby Spolek předal Vaše osobní údaje (které jste Spolku sami poskytli) jinému správci (tj. osobě, kterou si sami určíte), to však pouze pokud: (a) bude zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Spolkem a Vaší osobou; a (b) bude zpracování Vašich osobních údajů prováděno Spolkem automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na oprávněném zájmu – v případě uplatnění této námitky nebude Spolek Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) Spolek prokáže závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) to bude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na náhradu újmy

Vůči Spolku máte právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Spolek v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů ze strany Spolku či nevyhoví-li Spolek Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se však můžete obrátit i bez předchozí žádosti adresované Spolku.

Úřad pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

• na telefonním čísle: +420 234 665 111; či • na e-mailové adrese: posta@uoou.cz.

Právo na soudní ochranu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany Vašich osobních údajů či hodláte-li uplatnit kterékoliv z Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným Spolkem, můžete kontaktovat Spolek prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

• na telefonním čísle +420739220222 či

• na e-mailové adrese: vizner@palaviznertennis.cz

All contents © copyright Pála Vízner